fbpx

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizacja: Energypack Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@energypack.pl,

tel. 22 230 25 00

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji współpracy, w tym: negocjowania, zawierania i wykonywania umów, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy,
 3. w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. badania poziomu satysfakcji kontrahentów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia ze świadczonych przez Administratora produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. realizacji obowiązków prawnych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 7. w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 8. Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

5) Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, NIP);
 2. dane lokalizacyjne (adres zamieszkania)
 3. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu);
 4. dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, umowie i dokumentach związanych z jej realizacją, przesłanych materiałach, w tym nr punktu poboru energii, nr licznika, ilość zużywanej energii) oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 4.

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się dostawcy Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie instalacji fotowoltaicznych, obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem  a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług,
 2. przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek przetwarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas,
 3. czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora

9) Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. przenoszenia danych osobowych;
 4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 6. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 4, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa, w tym  może skutkować odmową zawarcia umowy.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może stosować profilowanie do oceny niektórych Pani/Pana czynników, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów zużycia energii.

Skontaktuj się z nami

Niezależność energetyczna

Oszczędności na długie lata

Elastyczne finansowanie

Profesjonalna obsługa

Rozwiązanie ekologiczne

Produkty najwyższej jakości