Skip to main content

W naszym kraju jest wiele różnych programów mających na celu wesprzeć właścicieli nieruchomości, którzy chcą zmodernizować swój dom i poprawić jakość życia sobie i innym. Ulgi termomodernizacyjna i inwestycyjna to również projekty zmierzające do zachęcenia obywateli o dbanie o środowisko.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

W myśl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ulga termomodernizacyjna jest to narzędzie, które polega na dokonywaniu odliczeń od podstawy podatku, wydatków poniesionych na modernizację swojej nieruchomości. Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi to 53 tys. zł. Należy pamiętać, że wydatki powinno się odliczyć w zeznaniu rocznym PIT za rok podatkowy, w którym koszty za daną inwestycję zostały poniesione. Istotne jest natomiast to, że jeśli w danym roku kwota nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, to podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat od roku, w którym powstał pierwszy wydatek za inwestycję. Ustawodawca ograniczył jednak realizację inwestycji do okresu 3 lat.

Dla kogo jest ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, opłacający podatek PIT wg 19% skali, lub opłacający ryczałt od swoich przychodów. Adresatami ulgi mogą być zatem osoby fizyczne, które posiadają nieruchomości lub są ich współwłaścicielami.

Co można odliczyć?

Zgodnie z Rozporządzeniem MIiR w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, odliczyć można:

  • wydatki poniesione na montaż pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej, systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
  • materiały budowlane potrzebne do wykorzystania dociepleń budowlanych, płyt balkonowych, jak również  fundamentów wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • węzeł cieplny posiadający programator temperatury;
  • kocioł gazowy kondensacyjny;
  • materiały budowlane potrzebne do wykorzystania w instalacji ogrzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wchodzące w skład  systemu ogrzewania elektrycznego;
  • wydatki poniesione na wykonanie analizy termograficznej budynku oraz  dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi.

Szczegółowy wykaz towarów oraz usług, jakie podlegają odliczeniu, można sprawdzić w rozporządzeniu MIiR: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika

Montaż instalacji fotowoltaicznej podlega odliczeniu od podatku. Co ciekawe podatnik będący właścicielem domu oraz mający podpisaną umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej może skorzystać również z programu Mój Prąd. W dotychczasowych edycjach tejże dotacji kwota dofinansowania to 5 tys. zł, w związku z tym wydatki, jakie podlegałyby odliczeniu w ramach ulgi, należy pomniejszyć o tę wartość.

Na czym polega ulga inwestycyjna?​

Zgodnie z art.13 ustawy o podatku rolnym, ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego, którzy ponoszą wydatki na inwestycje związane z modernizacją ich gospodarstwa rolnego. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu przedsięwzięcia w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Warto pamiętać, że ulga przyznawana z tytułu tej samej inwestycji może być stosowana nie dłużej niż przez 15 lat.

Dla kogo jest ulga inwestycyjna?

Adresatem ulgi inwestycyjnej są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, a także spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami gruntów, jednocześnie podatnicy podatku rolnego. Należy wspomnieć, że płatnikowi podatku VAT przysługuje wspomniana ulga odliczona w kwocie netto. Natomiast podatnik podatku rolnego, który nie jest płatnikiem podatku VAT, ma prawo do odliczenia ulgi w kwocie brutto.

Co można odliczyć?

Ustawa o podatku rolnym określa, że odliczyć można wydatki poniesione na modernizację gospodarstwa rolnego takie jak:

  • budowa lub modernizacja  budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
  • zakup oraz zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych jak również urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę;
  • urządzenia do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Podsumowanie

Ulgi termomodernizacyjna i inwestycyjna to narzędzia, dzięki którym właściciele  nieruchomości mogą je modernizować oraz inwestować w nowe rozwiązania takie jak odnawialne źródła energii, a  jednocześnie odzyskać część poniesionych na te cele wydatków.